UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số Cải cách hành chính tại các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh, tiêu chí xác định chỉ số Cải cách hành chính gồm:

1. Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp sở.
a) Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp sở được cấu trúc thành 08 lĩnh vực/nội dung đánh giá với 40 tiêu chí và 56 tiêu chí thành phần.
b) Thang điểm đánh giá: 100 điểm, trong đó: điểm chấm theo tiêu chí: 85 điểm, điểm điều tra xã hội học: 15 điểm.
(Cụ thể Bộ tiêu chí tại Phụ lục I).
2. Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của UBND cấp huyện.
a) Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của UBND cấp huyện được cấu trúc thành 09 lĩnh vực/nội dung đánh giá với 50 tiêu chí và 52 tiêu chí thành phần.
b) Thang điểm đánh giá: 100 điểm, trong đó: điểm chấm theo tiêu chí: 85 điểm; điểm điều tra xã hội học: 15 điểm.
(Cụ thể Bộ tiêu chí tại Phụ lục II).
3. Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của UBND cấp xã.
a) Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của UBND cấp xã được cấu trúc thành 09 lĩnh vực/nội dung đánh giá với 41 tiêu chí và 34 tiêu chí thành phần.
b) Thang điểm đánh giá: 100 điểm, trong đó: điểm chấm theo tiêu chí: 75 điểm; điểm điều tra xã hội học: 25 điểm.
(Cụ thể Bộ tiêu chí tại Phụ lục III).
4. Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
a) Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được cấu trúc thành 05 lĩnh vực/nội dung đánh giá theo thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh với 20 tiêu chí và 30 tiêu chí thành phần.
b) Thang điểm đánh giá: 55 điểm, trong đó: điểm chấm theo tiêu chí: 40 điểm; điểm điều tra xã hội học: 15 điểm.
(Cụ thể Bộ tiêu chí tại Phụ lục IV).

* Cách tính và chấm điểm:

1. Cách tính điểm số của mỗi tiêu chí căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ. Điểm tối đa của tiêu chí được tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất. Các nhiệm vụ không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc chưa đúng thì theo mức độ trừ đi số điểm theo quy định trong tổng số điểm hoặc tính theo công thức tỷ lệ đạt được so với số điểm quy định tối đa của tiêu chí.
2. Đối với cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức không có nội dung nhiệm vụ để đánh giá theo Bộ tiêu chí tương ứng được quy định tại Điều 4, Quy chế này thì áp dụng phương pháp: không chấm điểm của tiêu chí/tiêu chí thành phần đó, đồng thời trừ tương ứng số điểm không được chấm vào tổng điểm chung (trừ điểm đồng thời cả tử số và mẫu số).
3. Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong từng Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC của các đơn vị, địa phương (trên cơ sở thống nhất với các Sở, ngành chủ trì các lĩnh vực/nội dung CCHC của tỉnh).

Các Phụ lục tiêu chí theo Quyết định đính kèm.
 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.336
    Online: 9