Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3110/QĐ-UBND công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động thương binh và xã hội áp dụng trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ thủ tục mới công bố Danh mục và Quy trình nội bộ 03 (ba) thủ tục hành chính liên thông mới ban hành; 06 (sáu) thủ tục hành chính liên thông, 01 (một) thủ tục hành chính cấp huyện và 01 (một) thủ tục hành chính cấp xã được sửa đổi, bổ sung; 03 (ba) thủ tục hành chính cấp huyện bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính: có số thứ tự 03 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh; số thứ tự 01 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh và các số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 07 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh. Bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính có số thứ tự 09, 10 và 11 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh.

Dưới đây là toàn văn nội dung Quyết định.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.362
    Online: 7