Ngày 11/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, có 02 thủ tục hành chính được ban hành mới, 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.118
    Online: 6