So với năm 2019, 10 tháng đầu năm 2020, chất lượng các văn bản chỉ đạo điều hành được nâng lên rõ rệt, cải cách thủ tục hành chính tạo được những bước đột phá, người dân đánh giá rất hài lòng và hài lòng đối với sự phục vụ của UBND xã.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

1. Cải cách thể chế

- Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác tư pháp năm 2020, trong đó có nội dung rà soát, hệ thống hóa văn bản hành chính của địa phương.

- Văn phòng UBND phối hợp công chức Tư pháp hộ tịch thường xuyên kiểm tra nội dung và thể thức văn bản trước khi ban hành, do vậy chất lượng các văn bản ngày càng được nâng cao.

- Ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh. Thông qua hệ thống Đài truyền thanh và các cuộc họp, hội nghị tại xã và cộng đồng dân cư, UBND xã tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất của địa phương.

2. Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

2.1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh:

- Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn xã.

- Cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung; thực hiện niêm yết, công khai 175/175 (100%) số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại Bảng niêm yết và trên Trang thông tin điện tử.

- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết có hiệu quả các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố. Thực hiện nghiêm túc quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Thành phố. Đến nay, không có trường hợp nào phải thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, công dân do gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính:

- UBND xã đã đề nghị và được UBND Thành phố cho kiện toàn cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, hiện xã có 2 cán bộ đầu mối do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND và 1 công chức Văn phòng thống kê đảm nhiệm.

- Đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC năm 2020. Sau quá trình triển khai thực hiện, ngày 22/7/2020, UBND xã đã có báo cáo số 74/BC-UBND về kết quả rà soát, theo đó, kiến nghị đơn giản hóa 01 TTHC thuộc lĩnh vực Hành chính – tư pháp cấp xã.

  - Đến nay, không có phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính.

- Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC cũng được tăng cường. Từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, các cơ quan, tổ chức về chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC cũng như việc thực hiện các TTHC trong giao dịch với cơ quan nhà nước các cấp.

2.3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- UBND xã đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, một cửa liên thông do có sự thay đổi về nhân sự; thường xuyên quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, giải quyết nhanh gọn, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt phiền hà cho nhân dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được nâng cấp, trang thiết bị tương đối đầy đủ, mặc dù chưa đảm bảo quy định nhưng cơ bản đã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân.

- Đã bố trí hòm phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 9 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 286 phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, qua kiểm tra, tổng hợp, tất cả người dân, tổ chức đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng với sự phục vụ của UBND xã, không có phiếu đánh giá không hài lòng.

- Hồ sơ TTHC của tổ chức công dân được giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình, trả hồ sơ đúng hạn, chính xác. Từ khi vận hành phần mềm DVC trực tuyến sau nâng cấp, kết quả giải quyết hồ sơ được cập nhật thường xuyên vào phần mềm.

- Kết quả giải quyết TTHC (tính đến ngày 09/10/2020):

* Tổng số hồ sơ tiếp nhận (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã): 3.448, trong đó:

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 3.448, trong đó: số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 3.448; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0. Số hồ sơ đang giải quyết: 0.

+ Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến (qua phần mềm dịch vụ công): 331, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết: 331 (trước và đúng hạn); số hồ sơ đang giải quyết: 0. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến mức độ 3: 331/779, đạt 42,5%.

* Số hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc (Công an) đóng trên địa bàn xã: 715 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết và trả kết quả ngay cho công dân.

- Việc cập nhật, công khai phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công tác quản lý phí, lệ phí đã được thực hiện theo quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức có 19 đồng chí theo số lượng chức danh quy định. 19/19 đồng chí đều đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 100%).

- Đã bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách xã theo đúng quy định tại Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND Tỉnh.

- Đầu tháng 3/2020, Công an chính quy về làm việc thay thế Ban công an xã theo Đề án của Tỉnh. UBND xã đã bố trí trụ sở làm việc và tổ chức bàn giao nhiệm vụ để Công an xã đi vào hoạt động ổn định.

- Hoàn thành tổ chức hội nghị tổng kết hoặc đại hội, kiện toàn đội ngũ Thôn trưởng 13/13 thôn.

- Kiện toàn, phân công lại nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND và công chức UBND sau công tác bầu cử, kiện toàn.

- Tình hình quản lý biên chế của đơn vị: cán bộ, công chức xã được phân công nhiệm vụ trên cơ sở chức danh được tuyển dụng. UBND xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị.

+ Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã. Việc thực hiện quy chế làm việc được xem là tiêu chí đánh giá quan trọng, vì vậy, cán bộ công chức xã đều thực hiện nghiêm túc.

+ HĐND, UBND, UBMTTQ xã xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp, đảm bảo công tác phối kết hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chung của địa phương.

+ Việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị được quan tâm; thực hiện tốt việc công khai trong mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất; trong công tác bố trí, phân công nhiệm vụ, thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ công chức…

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

 - Thực hiện nghiêm túc Luật cán bộ, công chức và Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách năm 2020 và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Trong năm 2020, có 3 đồng chí được cử tham gia và đã hoàn thành lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên; có 2 đồng chí tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị (đã học từ năm 2019); có 3 đồng chí được cử và đang học trung cấp lý luận chính trị. Hiện có 19/19 đồng chí cán bộ công chức đạt chuẩn theo quy định, đạt tỷ lệ 100%; có 19/19 đồng chí cán bộ, công chức trình độ Đại học và trên Đại học, 15/19 đồng chí cán bộ công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- 100% cán bộ công chức xã ký cam kết và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử; quy chế văn hóa công vụ, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

- Thực hiện nghiêm chế độ công vụ, công chức.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin hồ sơ cán bộ công chức vào phần mềm quản lý của Tỉnh.

5. Cải cách tài chính công

- Về thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị: UBND xã đã ban hành và triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phân phối thu nhập tăng thêm. Trên cơ sở đó, tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính của cơ quan đều thực hiện một cách đồng bộ, công khai, dân chủ.

- Thực hiện hiệu quả chế độ quản lý, sử dụng CBCC và tài chính cơ quan gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

- Việc quyết toán và công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước, công khai tài chính: đúng thời gian quy định, thực hiện công khai bằng các hình thức niêm yết văn bản công khai, đăng tải trên Trang thông tin điện tử và thông qua các cuộc họp, hội nghị tại UBND xã.

6. Về hiện đại hóa hành chính:

- Để thực hiện hiện đại hóa nền hành chính hóa nhà nước, hiện nay xã đã trang bị đầy đủ hệ thống máy tính cho cán bộ công chức, cán bộ chuyên môn và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cơ quan. Hiện có 25 bộ máy tính phục vụ cán bộ công chức làm việc và đều kết nối mạng Internet.

- Phân công cán bộ Văn hóa thông tin phụ trách công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020; 19/19 CBCC có trình độ tin học cơ bản trở lên, đạt tỷ lệ 100%.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm gửi nhận văn bản, hồ sơ công việc … Tính đến ngày 09/10/2020, có 516 văn bản ban hành được ký số và gửi, nhận qua mạng Internet, đạt tỷ lệ 100% (trừ các văn bản mật).

- Việc ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến: Từ ngày 13/4/2020 vận hành phần mềm DVC trực tuyến sau khi được nâng cấp, tính đến ngày 09/10/2020, số hồ sơ TTHC được cập nhật quy trình và kết quả giải quyết trên phần mềm: 1.782/2.238 (tỷ lệ 80%). Số hồ sơ thực hiện trực tuyến mức độ 3: 331/779 (tỷ lệ 42,5%). Tất cả các hồ sơ TTHC đều được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

  - Trụ sở làm việc thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp, phòng họp và phòng làm việc đều được bố trí đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc cho cán bộ công chức. Có bố trí Phòng tiếp dân (tại Hội trường số 2) khi nhân dân đến trao đổi, phản ánh kiến nghị.

  - Đầu năm 2020, UBND xã đã ban hành kế hoạch duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; ban hành sửa đổi bổ sung hệ thống tài liệu ISO và triển khai áp dụng trong hoạt động của UBND xã. Trong tháng 9/2020, đã tổ chức đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo để tiếp tục khắc phục, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:

- Một số cán bộ công chức chưa thật sự nghiêm túc trong việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính.

- Do điều kiện nguồn thu hạn chế nên chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức chưa thực hiện được; một số chế độ chính sách khác cũng chưa cân đối được như: chế độ nghỉ phép …

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch Cải cách hành chính đã ban hành, khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra Thành phố đã chỉ ra, nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính, hoàn thiện các dịch vụ hành chính công, đem lại sự hài lòng cao nhất cho các tổ chức, công dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.333
    Online: 7