Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh, thay thế Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh. Bộ thủ tục mới có 43 thủ tục hành chính. Sau đây là toàn văn nội dung Quyết định.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 128.374
Online: 6