Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; tập trung trọng tâm vào cải cách thể chế, cải cách chế độ công vụ, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương là một trong những mục đích chính của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

Chủ tịch UBND xã Thạch Trung vừa ký ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 nhằm tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác CCHC. Kế hoạch cũng đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong công tác cải cách hành chính năm 2024, đó là:

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân.

- Nâng cao thứ hạng về Chỉ số cải cách hành chính trong khối phường xã; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Chỉ đạo điều hành CCHC

- Phấn đấu nâng cao thứ hạng CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã.

- Có ít nhất 01 sáng kiến (hoặc giải pháp mới) về CCHC áp dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định CCHC Thành phố.

- Thực hiện kế hoạch tự kiểm tra CCHC, kiểm tra đột xuất kỷ luật kỷ cương hành chính đảm bảo thực chất, đúng quy định.

2.2. Cải cách thể chế

- Phấn đấu từ 90% trở lên văn bản QPPL của HĐND, UBND xã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo kết quả rà soát.

- Từ 80% trở lên văn bản QPPL của cấp trên được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả.

2.3. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đạt tỷ lệ tối thiểu 75% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

- 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến (toàn trình, một phần) và được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 75%; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 90%.

- Tối thiểu 70% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 40% trở lên.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 95% trở lên.

2.4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Cán bộ, công chức xã được phân công rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ, không để chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí để chuyển xã thành phường theo Đề án đã ban hành.

2.5. Cải cách chế độ công vụ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Trên 90% cán bộ, công chức có trình độ Đại học trở lên và được chuẩn hoá về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc (trừ các chức danh có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền).

2.6. Cải cách tài chính công

- Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2.7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và áp dụng ISO

- Trên 90% hồ sơ công việc của UBND xã được xác lập trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Trên 80% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng kiến thức và có kỹ năng số đáp ứng yêu cầu hoạt động công vụ.

- Trên 90% hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap, Global G.A.P, OCOP ... trên địa bàn xã tham gia sàn thương mại điện tử. Trên 80% cơ sở kinh doanh bán lẻ trên địa bàn xã ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt.

 - Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: Chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng nội dung, lĩnh vực được giao phụ trách và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 199.366
    Online: 7