Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành sâu sát của chính quyền, cùng với hoạt động tuyên tuyền, vận động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, sự tích cực vào cuộc của cán bộ và nhân dân, việc xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thạch Trung đã có những bước tiến mới, khoác lên mình nông thôn một bộ áo mới.

Đến nay, tổng số khu dân cư đã được công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 9/13 Khu dân cư; đạt tỷ lệ 69,2%.

Những kết quả nổi bật đã được thực hiện tại các khu dân cư NTM kiểu mẫu từ năm 2018-2021:

+ Tiêu chí nhà ở và công trình phụ trợ: Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 95% (2481 nhà đạt chuẩn/ tổng số 2612 nhà). Trong đó từ năm 2018 đến 2021 có 158 nhà ở được xây mới và nâng cấp, trong đó có 21 nhà ở thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ người có công với cách mạng được các cấp hỗ trợ xây dựng mới và nâng cấp sữa chữa với tổng số tiền 726 triệu đồng. Công trình phụ trợ được di dời và nâng cấp đảm bảo hợp vệ sinh là 46 công trình.

+ Về tiêu chí vườn hộ và công trình chăn nuôi: Nhờ tiếp cận tốt các cơ chế chỉnh trang vườn hộ từ ngân sách xã, vườn hộ trên địa bàn đều được quy hoạch và chỉnh trang hàng năm, đến nay tỷ lệ vườn hộ đạt chuẩn 92,1 %. Từ năm 2018-2021, phá bỏ 120 vườn tạp để quy hoạch lại và phát triển kinh tế vườn; có 04 nhà lưới được hưởng cơ chế hỗ trợ; 37 vườn hộ trên 500 m2 xây dựng hệ thống giàn leo và lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm; 19 hộ di dời chuồng trại chăn nuôi đạt yêu cầu.

Hàng năm, UBND xã đều hỗ trợ các hộ gia đình 60% giá giống cây ăn quả để trồng, chỉnh trang vườn hộ. Đến nay, các hộ gia đình đã đăng ký trên 2.000 cây ăn quả với số tiền hỗ trợ gần 50 triệu đồng.

Toàn xã có 29 vườn mẫu đạt chuẩn, trong đó từ năm 2018 – 2021, có 12 vườn được công nhận đạt chuẩn.

+ Về tiêu chí Hàng rào xanh: Trên các tuyến đường trục chính, trục thôn đều có hàng rào xanh bằng cây chuỗi ngọc hoặc cây leo hàng rào. Đến nay, trên toàn xã đã xây dựng được 61 tuyến hàng rào xanh với tổng chiều dài 10.381 km, đạt tỷ lệ 81%, giá trị hỗ trợ từ ngân sách ước tính 568 triệu đồng.

+ Về tiêu chí đường giao thông:

Xây dựng đường giao thông trục thôn 28 tuyến, chiều dài 3.531,66m

Đường giao thông ngõ xóm 14 tuyến, chiều dài 1.355,63m

Đường giao thông nội đồng 10 tuyến, chiều dài 1.836,5m

Kênh nội đồng 28 tuyến, chiều dài 6.632,57m

Rãnh thoát nước 11 tuyến, chiều dài 6.077,3 m

Lát vĩa hè: 37.887,2m2

Bó vỉa : 2.917m.

Từ năm 2018-2021, trồng trên 4.000 cây xanh, trong đó trồng hoa ban tại trục đường Nguyễn Huy Lung, Lê Thiệu Huy; Giáng hương tại đường Quang Lĩnh, và các cây sắc màu (bông gòn, gạo, mỹ nhân, đõ mai, huỳnh liên, kèn hồng, bằng lăng, muồng tím, ban tím …); cây lâm nghiệp (lim chẹt, sao đen, gọ đỏ, sến, trắc …) tại Hồ điều hòa và các khu dân cư, tiểu công viên, tuyến đường trục thôn và các nhà văn hóa thôn.

Bổ sung 128 hệ thống biển báo giao thông tại các điểm giao với đường trục thôn, đường trục xã.

+ Về nhà văn hóa và khu thể thao thôn:

Thôn Đoài Thịnh: Đã tiến hành nâng cấp, sửa chữa nâng cấp nhà văn hoá thôn, quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, mua sắm các thiết bị tivi, loa máy, ttu đựng tài liệu, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, nâng cấp 01 sân bóng chuyền và 01 sân bóng hơi, xây dựng sân thể thao với diện tích 760m2; nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa.

Thôn Thanh phú: Đã tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, xây dựng sân thể thao với diện tích 760m2, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa.

Thôn Tân Trung: Đã tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá, lát một phần mặt tiền tường nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, mua sắm các thiết bị tivi, loa máy, ttu đựng tài liệu, lát toàn bộ sân nhà văn hoá bằng gạch blok 508,73m2, Làm mái che 233,3m2, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, làm 01 sân bóng hơi; nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa.

Thôn Nam Phú: Đã tiến hành nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá lát toàn bộ sân nhà văn hoá bằng gạch blok, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, mua sắm các thiết bị tivi, loa máy, ttu đựng tài liệu; nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa.

Thôn Đức Phú: Đã tiến hành nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá lát toàn bộ sân nhà văn hoá bằng gạch blok hơn 344m2, sửa chữa làm mái che hội quán 310,47m2. Tiến hàng cải tạo sân cỏ nhân tạo mini, sân khấu, mua sắm thiết bị hệ thống loa máy của thôn.

Thôn Trung Phú: Tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá. Mua sắm thiết bị loa máy của thôn

Thôn Nam Quang: Tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá. Mua sắm thiết bị loa máy của thôn, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, làm mái che , xây dựng sân thể thao thôn gồm sân bóng mini và sân bóng chuyền

Thôn Bắc Quang: Tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, xây dựng sân thể thao thôn gồm sân bóng mini và sân bóng chuyền

Thôn Đông Tiến: Đã tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, lát toàn bộ sân nhà văn hoá bằng gạch blok 1.050m2 xây dựng sân thể thao với diện tích 480m2, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa.

Thôn Tân Phú: Đã tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, nâng sân và lát toàn bộ sân nhà văn hoá bằng gạch blok 453m2 , sửa chữa nâng cấp hàng rào khuôn viên và sân, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa.

Thôn Liên Phú: Đã tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại,nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa

Thôn Bắc Phú: Đã tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa

Thôn Hồng Hà: Đã tiến hành quét vôi ve nhà văn hoá và khuôn viên nhà văn hoá, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, nâng  cấp hệ thống loa truyền thanh của thôn, thay thế lại hệ thống bảng biểu tại nhà văn hóa

+ Hệ thống điện: Huy động xã hội hóa lắp đặt được hơn 15km tuyến đường điện chiếu sáng tại các thôn Thanh Phú, Tân Trung, Đức Phú, Nam Phú, Đoài Thịnh, Trung Phú, Hồng Hà.

+ Văn hoá, giáo dục y tế:

- Văn hoá: Đến nay 13/13 thôn đều đạt danh hiệu thôn Văn hóa. Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 95%. Hàng năm xã đều tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tham gia các giải thể dục thể thao do thành phố tổ chức đạt kết quả cao. 13/13 thôn có sân bóng đá, bóng chuyền và sân bóng hơi phục vụ hoạt động của người dân, trong đó 5 thôn có sân cỏ nhân tạo và khu vui chơi cho người già và trẻ em.

- Giáo dục: Tỷ lệ phổ cập tiểu học vào học lớp 6 THCS đạt 100%, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%. Không có học sinh bỏ học và học sinh yếu, vi phạm đạo đức pháp luật.

- Y tế: Toàn xã có 13/13 nhân viên y tế thôn bản được đào tạo, có 5 đại lý thu BHXH, BHYT, cùng với hoạt động tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các đoàn thể, tỷ lệ người dân tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Năm 2021 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92.3%.

+ Vệ sinh môi trường:

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch trong sinh hoạt đạt 100%. Xã có HTX thu gom rác thải 3 lần/tuần, có điểm trung chuyển rác thải nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển. Đến nay có 962 hộ/ 2867 hộ thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ, đạt tỷ lệ 33,6%.

+ Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội: Các chi bộ đạt danh hiệu “chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Các thôn và các tổ chức đoàn thể đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

+ Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức.

- Không có người dân vi phạm pháp luật hay không chấp hành quy ước, hương ước bị phê bình, cảnh cáo. Các khoản thu được công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định.

Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao các tiêu chí sau khi được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã:

Xác định xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu lâu dài, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ban chỉ đạo, UBND, Ban quản lý xã không ngừng tăng cường chỉ đạo củng cố, nâng cấp các tiêu chí, đặc biệt nâng cao chất lượng các khu dân cư NTM kiểu mẫu:

+ Hàng năm chỉ đạo các thôn dù đã được công nhận đạt chuẩn hay chưa đạt chuẩn tiến hành khảo sát, lập phương án dự toán và khung kế hoạch xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và tổ chức thực hiện.

+ Hàng năm các thôn đều có đăng ký công trình mục tiêu của thôn về UBND xã và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, nhờ đó cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp, mở rộng.

+ Thường xuyên kiện toàn các tiểu ban chỉ đạo thôn, phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn cán bộ thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng khu dân cư mẫu theo phương án dự toán và khung kế hoạch đã xây dựng.

+ Đảng ủy thành lập các Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư mẫu, UBND, Ban quản lý xã tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện, UBMTTQ và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát, từ đó, các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc đều được tháo gỡ kịp thời; tạo điều kiện để củng cố, nâng cấp các tiêu chí./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.085
    Online: 8