Quý III năm 2023, UBND xã Thạch Trung tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác CCHC, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp, chương trình cụ thể để nâng cao chất lượng công tác CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính của CBCC; đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác CCHC.

 

 

 

 

Nhờ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự tập trung thực hiện của các cán bộ, công chức, công tác CCHC xã Thạch Trung trong quý III năm 2023 đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục thực hiện các nội dung kế hoạch hoạt động công tác tư pháp năm 2023, trong đó chú trọng việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của địa phương. Quý III năm 2023, UBND xã không được giao ban hành VBQPPL.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh. Thông qua hệ thống Đài truyền thanh và các cuộc họp, hội nghị tại xã và cộng đồng dân cư, UBND xã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trong quý III, UBND xã đã tổ chức tuyên truyền các văn bản QPPL mới như: Quy định mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

- Công tác góp ý VBQPPL: Quý III, đã thực hiện góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và một số VBQPPL khác.

2. Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

2.1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh:

- Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung; thực hiện niêm yết 100% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Trong quý III, đã công khai, niêm yết 01 bộ TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp (Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh).

Ngoài niêm yết bộ thủ tục hành chính bằng bản giấy, UBND xã cũng đã tiến hành niêm yết mã QR thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức tra cứu trên điện thoại thông minh.

- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết có hiệu quả các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố. Thực hiện nghiêm túc quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND Thành phố về công khai xin lỗi. Quý III năm 2023, không có trường hợp nào phải thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, công dân do gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính:

- Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC xã (gồm 01 Phó Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng thống kê) thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định.

- Hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC năm 2023, báo cáo đề xuất phương án đơn giản hóa đúng thời gian quy định.

- Niêm yết công khai các địa chỉ phản ánh, kiến nghị và đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Quý III năm 2023, không có phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính.

2.3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- UBND xã đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 21/07/2021 của UBND thành phố và kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/8/2021 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Quý III/2023, đã tiếp nhận 136 phiếu đánh giá (phiếu điện tử và phiếu giấy), qua kiểm tra, tổng hợp phiếu, tất cả người dân, tổ chức đều hài lòng với sự phục vụ của UBND xã, không có phiếu đánh giá không hài lòng.

- Hồ sơ giao dịch của tổ chức công dân được giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình, trả hồ sơ đúng hạn, chính xác. Kết quả giải quyết hồ sơ được cập nhật thường xuyên vào phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

- Kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2023:

Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 511, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết: 510 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 510; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0); Số hồ sơ đang giải quyết: 01 (trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn: 01; số hồ sơ đã quá hạn: 0).

- Việc cập nhật, công khai phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công tác quản lý phí, lệ phí đã được thực hiện theo đúng quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Đã hoàn thành sắp xếp, bố trí cán bộ công chức theo quy định tại Quyết định số Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức có 20 đồng chí, đầy đủ các chức danh theo quy định.

Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn thường xuyên được kiện toàn và đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

- Tình hình quản lý biên chế của đơn vị: cán bộ công chức xã đã được phân công nhiệm vụ trên cơ sở chức danh được tuyển dụng. UBND xã quản lý và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền tại đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 trong đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã. Việc thực hiện quy chế được xem là tiêu chí đánh giá quan trọng, vì vậy, cán bộ công chức xã đều thực hiện nghiêm túc.

4. Cải cách chế độ công vụ

- 100% cán bộ công chức xã ký cam kết và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

- Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC và hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Hiện có 02 đồng chí đang được cử tham gia khóa học trung cấp lý luận chính trị.

Quý III/2023, UBND xã tổ chức 01 cuộc tập huấn, hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho toàn thể thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã và Tổ chuyển đổi số cộng đồng các thôn, đến nay, việc áp dụng cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin cán bộ, công chức vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức của tỉnh.

5. Cải cách tài chính công

- Về thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị: UBND xã đã ban hành và triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. Trên cơ sở đó, tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính của cơ quan đều thực hiện một cách đồng bộ, công khai, dân chủ.

- Thực hiện hiệu quả chế độ quản lý, sử dụng CBCC và tài chính cơ quan gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

- Việc quyết toán và công khai số liệu quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước, công khai tài chính: đúng thời gian quy định, thực hiện công khai bằng các hình thức niêm yết văn bản công khai, đăng tải trên Trang thông tin điện tử và thông qua các cuộc họp, hội nghị tại UBND xã.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

- Để thực hiện hiện đại hóa nền hành chính hóa nhà nước, hiện nay xã đã trang bị đầy đủ hệ thống máy tính cho cán bộ công chức, cán bộ chuyên môn và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cơ quan. Hiện có 27 máy tính phục vụ cán bộ công chức làm việc, 01 máy tính phục vụ nhân dân tra cứu, tự thao tác và đều được kết nối mạng Internet.

- Phân công, kiện toàn cán bộ phụ trách công nghệ thông tin (do công chức Văn hóa thông tin phụ trách), xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. 20/20 CBCC có trình độ tin học cơ bản trở lên, đạt tỷ lệ 100%.

- Tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung phát triển chính quyền số tại Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh. Tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động, giao dịch và trên tất cả các lĩnh vực thông qua hệ thống bảng biểu tại trụ sở UBND, các điểm công cộng, tin bài trên hệ thống truyền thanh và trên Trang TTĐT.

Tổ chức phát động đợt cao điểm thực hiện DVC trực tuyến trên địa bàn toàn xã, phân công cán bộ phụ trách các thôn, phối hợp Tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn các hộ gia đình và nhân dân đăng ký tài khoản và thực hiện DVC trực tuyến.

- Việc ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến: 100% số TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo Quyết định của UBND tỉnh. Đến nay, số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 478/489 tổng số hồ sơ thực tế, đạt tỷ lệ 97,8%; trong đó hồ sơ DVC toàn trình đạt 355/362 hồ sơ, tỷ lệ 98,1%.

- Tổ chức ra mắt và thực hiện bước đầu có hiệu quả các mô hình CCHC: mô hình “ Thứ 3 – Ngày không viết” và mô hình “05 thủ tục hành chính không chờ”.

6.2. Áp dụng ISO 9001 trong hoạt động của đơn vị

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch duy trì, cải tiến và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã năm 2023.

- Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện.

Công tác CCHC quý III năm 2023 đã đạt được những ưu điểm nổi bật, đó là:

- Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC được Cấp ủy, chính quyền xã quan tâm. Việc ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo đôn đốc sát đúng với tình hình thực tế, kịp thời, đảm bảo nội dung yêu cầu.

- Công tác tuyên truyền CCHC được tăng cường, việc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm được tập trung thực hiện và hoàn thành việc khắc phục đúng thời gian quy định.  

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết, công khai đúng quy định; việc rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức được thực hiện theo đúng kế hoạch. Đội ngũ cán bộ, công chức xã đều đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. 

- Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tác nghiệp.

- Ra mắt mới các mô hình CCHC “Thứ 3 – Ngày không viết”, “05 thủ tục hành chính không chờ” và bước đầu thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác CCHC quý III vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thanh toán trực tuyến chưa đạt chỉ tiêu đề ra; Chưa phát sinh hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích do địa bàn giao thông thuận lợi, người dân theo tâm lý, thói quen vẫn thường trực tiếp đến tại trụ sở UBND xã để làm hồ sơ, thủ tục hành chính.

Thời gian tới, UBND xã tập trung chỉ đạo cán bộ công chức tiếp tục rà soát, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo khung kế hoạch đã ban hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá chỉ số CHCC năm 2023 của UBND Thành phố./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 186.106
    Online: 9