UỶ BAN NHÂN DÂN

       XÃ THẠCH TRUNG

 

Số: 32 /TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Thạch Trung, ngày 0 5tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 7 năm 2022

 

 

Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Nghị định

75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định một số điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ sở.

Uỷ ban nhân dân xã Thạch Trung thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2022 như sau:

1. Thành phần tiếp công dân:

  • Ông Mai Văn Dy – Chủ tịch UBND xã, chủ trì các buổi tiếp công dân;
  • Các ông (bà) cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan tham gia buổi tiếp công dân.
  1. Thời gian: Buổi sáng từ 8h00’ – 11h00’, buổi chiều từ 14h00’ – 17h00’

Tất cả các ngày thứ Năm trong tháng

  1. Địa điểm: Hội trường số II, UBND xã Thạch Trung

Địa chỉ: UBND xã Thạch Trung, thôn Nam Quang – xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Vậy, UBND xã Thạch Trung thông báo cho toàn thể nhân dân được biết./.

 

 Nơi nhận:

  • Ban tiếp công dân TP;
  • Như thành phần tiếp dân;
  • Cán bộ, công chức; - Đài truyền thanh xã; - Lưu: VT, UB.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Mai Văn Dy

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 199.367
Online: 6